Vad är lean?

Min blogg kommer behandla ämnen inom verksamhetsutveckling, ledarskap, kommunikation och styrning (flödesstyrning, systemsyn). Min utgångspunkt i bloggen är leanfilosofin och mitt synsätt är i mångt och mycket praktikerns – jag har själv jobbat med lean sedan 2009 och varit med om att både införa och förvalta det.

Min syn på vad lean är

Idag jobbar många organisationer med lean så begreppet är välkänt, även om det ibland finns en förvirring vad det egentligen innebär. Så här beskrev jag och Isabel Runebjörk begreppet i vår bok:

Det finns inte någon entydig och allmänt accepterad definition av lean. Detta kan bero på att lean i början utvecklades på ”golvet”, av människor som tillverkade bilar, och än idag utvecklas av praktiker ute i verksamheter.

I många fall har lean kommit att handla mer om att använda vissa metoder och verktyg än om att bygga på den bakomliggande filosofin, och många tror därför att man kan sätta likhetstecken mellan lean och en ”verktygslåda”. Andra menar att lean kan översättas med flödeseffektivitet.

Lean är dock betydligt mer än verktyg, metoder eller till och med flödeseffektivitet. Lean är i grunden en ledningsfilosofi, och denna filosofi är avgörande för att man ska kunna tala om äkta lean.

Lean som ledningsfilosofi vilar på tre grundpelare: respekt för människan, ständiga förbättringar och den lärande organisationen.Denna filosofi är radikalt annorlunda än traditionella ledningsfilosofier, i det att man lägger tyngdpunkten på att lära och förbättra, istället för på ekonomiska resultat.

Lean ska alltså inte ses som ett tekniskt system, utan som ett system för lärande. Det är ingen tillfällighet att två viktiga grundtankar i lean är hansei, ett japanskt ord för oförtröttligt reflekterande, och kaizen, ett japanskt ord som betyder ständiga förbättringar. I lean leder hansei till kaizen som ger upphov till mer hansei som leder till ny kaizen och så vidare.

När vi talar om lean fortsättningsvis i denna bok, talar vi om lean som ledningsfilosofi:

”Med respekt för människan skapar vi värde för kunderna, genom att ständigt reflektera över och förbättra flöden. Vi använder traditionella leanverktyg och vidareutvecklar leanmetoder som stödjer arbetet.”

Vi tror också att följande komponenter är viktiga för att skapa ett äkta lean:
• Lean mIMG_0019[1]åste utvecklas av medarbetare och chefer i samverkan.
• Lean måste bli en del av kulturen och genomsyra allt.
• Lean förutsätter autentiskt ledarskap, vilket bland annat innebär att ord och handling går hand i hand och att ledare kan kommunicera på ett sätt som berör.

Källa: Runebjörk och Wendleby, Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2013 (s. 25-26)