Intressant sommarläsning – tre tips!

Idag tänkte jag ge några förhoppningsvis inspirerande lästips. Det är helt olika perspketiv men man skulle kunna säga att gemensamma nämnaren på de två första är teamfokus – hur man kan jobba med lärande i teamen och hur man kan låta team få ta större ansvar.

Tips 1: En lärande organisation

För några dagar sedan skrev jag ett inlägg om hur man skapar en lärande organisation. Två av tipsen var att ta sig tid för reflektion/träning samt lyssna på forskare. Så när jag idag hittade ett intressant inlägg i Team Pro Blogg ville jag skicka med det som ett lästips. Man skriver om en intressant forskningsrapport om team-träning.

Inom hälso- och sjukvården är ett välfungerande teamarbete i många avseenden än viktigare än det är i andra sammanhang då det slutliga utfallet av hur team presterar kan räknas i fysiskt och psykiskt välbefinnande och rentav människoliv. Syftet med denna meta-analys var att undersöka genomsnittliga effekter av teamträningsinsatser genomförda inom just sjukvården för att se om dessa på något sätt skiljde sig från de effekter man funnit i andra sammanhang. —

Det primära fyndet i denna meta-analys var att teamträning hade en påtaglig positiv effekt på samtliga fyra kategorier av effektmått som studerades (upplevelse av träning, kunskapstillväxt, tillämpning av kunskap och faktiska resultat såsom exempelvis patientdödlighet, längd på sjukhusvistelse etc.). Effekterna var svagare på den sista kategorin av effektmått (konkreta resultat) än på de övriga, vilket är i linje med tidigare forskning, men ändå betydande nog för att berättiga teamträning som en effektiv metod för att förbättra det konkreta utfallet av teamarbete.

Ett annat intressant forskningsfynd handlar om feedback; enligt bloggen visade den aktuella forskningen att viss feedback inte gav positiva resultat! Även om bloggen tycker att resultaten får tolkas med viss försiktighet kan det vara intressanta att ha med sig om man planerar att göra liknade insatser.

Tips 2: Hur skapa en organisation som drivs av förbättring

Jag har i bloggen berört problemen med traditionell verksamhetsplanering.  Det finns klara problem i det Henry Mintzberg kallar en ”calculating style of management”. Bloggen Smidigt med bloggaren Ola Berg som skribent  flaggar för en alternativ väg, något han kallar prövande förändring:

Komplexa system, som organisationer eller samhällen eller affärsområden, kan inte förändras på ett förutsägbart sätt. Förändringsprogram som bygger på förplanerade aktiviteter brukar oftast missa målet. Förändringar som missar sina mål blir inte heller långvariga. Sedan 1920-talet har vi vetat att förbättringar i komplexa system måste ske på ett prövande sätt: gör ett litet testskott med ett nytt sätt att arbeta på, och om det visar sig vara fruktbart kan man göra lite mer. Hela tiden får man en ökad förståelse för hur just det egna systemet beter sig i ljuset av förändring. Det prövande förhållningssättet tar också udden av en massa förlamande politiska diskussioner. När vi kan fråga oss: ”OK, är det tryggt nog att prova på lite grann?” slipper vi bråka. Låt oss testa och se efter.

Ola Berg vill också se en förskjutning av makt till de som är på golvet, vilket för mig är kärnan i teamarbete, en bra arbetsmetod i flödesinriktad verksamhet. Jag är dock inte helt säker på hur Ola Berg ser på styrningens roll. För mig är det självklart att teamen får makt att hantera prioriteringar och förbättringar; det skapar de bästa förutsättningarna om man tar tillvara allas kreativitet och kompetenser i en organisation. Men det Ola Berg kallar ”golvet” kan inte fatta beslut om att ändra strategier – t.ex. att gå över till det arbetssätt han propagerar för (alla team kan inte själva välja arbetssätt) Inte heller kan ”golvet” själva fördela resurserna i verksamheten, vilket Ola Berg också lyfter. Det här är viktiga beslut. Jag tror det därför är viktigt att ledare är med på banan om man t.ex. vill ställa om organisationen till flödesinriktade arbetsätt som lean.

Det optimala är om man kan komma ifrån ett vi och de-tänk ”de där uppe kontra golvet”. Viktigast är att hela organisationen förstår vad kundvärde är, vilket naturligt leder till att mer initiativ måste komma från de som är närmast kunden. Organisationens varfor  måste skapas genom involvering av hela organisationen – berättelsen kan inte tas fram i varje team för sig.

Ola Berg ser ett samband med ständiga förbättringar som han lyfter i sitt inlägg:

De små prövande förändringsstegen, drivna av människor nära golvet, som har ett fokus på de övergripande målen och agerar inom trygga ramar, det kräver en miljö där förändring inte blir dramatisk. Och odramatisk förändring, att transaktionskostnaden från nuläge till nyläge är låg, betyder att vi aldrig egentligen ser något skäl att sluta förändra oss. Det är då vi får organisationsagilitet, att vår verksamhet ständigt utvecklas för att bli bättre och bättre på att möta människors behov.

Att det fungerar i verkligheten – det Ola förespråkar – visar det finska exemplet på snabb och lyckad IT-satsning med all önskvärd tydlighet.

img_0231

Att läsa böcker ger möjlighet att reflektera. En bok i hängmattan behöver inte vara fel!

Tips 3: Läs en bok!

Vill du fördjupa dig mer än man kan göra i bloggar, läs en bok! Lean Forum har en bra bokbutik, med kvalitetssäkrade böcker (några kollegor i styrelsen läser alla börjar före de börjar säljas av föreningen). Där kan man också få bra priser. Jag vet att några nya böcker provläses just nu, så det kommer sannolikt snart flera böcker där.